Koneen esisuunnittelu – Kohti parempaa tarjousta – Metecno Oy

Esisuunnittelu tuottaa paremman tarjouksen.

Esisuunnittelu – teollisuuden kone- ja automaatioratkaisun kivijalka

Blogi 30.10.2019

Esisuunnittelu on keskeinen osa koneenrakennuksen ja automaatioratkaisun suunnitteluprosessia. Esisuunnittelun päätavoite on tuottaa luotettava, laadukas ehdotus asiakkaan ongelman ratkaisemiseksi ja yrityksen tuottavuuden parantamiseksi.

Ennen kuin itse konetta, kokoonpanoa tai tuotantosolua lähdetään suunnittelemaan, on tärkeää kartoittaa investoinnin kannattavuus ja sen toteuttamisvaihtoehdot. Etukäteen huolella mietitty kokonaisratkaisu ehkäisee tavanomaisen projektin aikana syntyvät muutostarpeet, jotka toteutuessaan merkitsevät myös huomattavia lisäkustannuksia.

Esisuunnittelu tuottaa lisäarvoa

Erillinen esisuunnittelu on yhä kysytympi palvelu, koska se koituu asiakkaan hyödyksi.

Mikäli yrityksen tarjouspyyntöön vastataan vain karkeilla teknisillä tiedoilla ja haarukoidulla budjetilla, päähuomio kiinnittyy usein investoinnin toteutuksen kokonaiskustannukseen.

Kokonaiskustannus ei kuitenkaan kerro, mitä asiakas saa konkreettisesti ja miten hän hyötyy investoinnista. Nopealla aikataululla tehty ylimalkainen tarjous saattaa ohjata sekä asiakkaan että palveluntarjoajan ajatuksia suunnitelman toteutuksesta väärille urille.

Laadukas esisuunnittelu herättää luottamusta…

MetePRE® - esisuunnittelu yrityksen tarpeisiin.

Tästä syystä kannattaa harkita erillistä esisuunnittelua, jossa investoinnin epävarmuustekijät minimoidaan, ja päähuomio on ratkaisun teknisessä toteutuksessa ja siitä saatavissa hyödyissä.

Esimerkiksi Metecnon oma MetePRE®-esisuunnittelu on työkalu, jonka hankkiessaan yritys pystyy muodostamaan vahvan, perustellun käsityksen siitä, onko projektin toteuttaminen tai mahdollisesti siitä luopuminen yrityksen etujen mukaista.

…ja antaa paljon tietoa

Joskus jo esisuunnitteluvaiheessa huomataan, että ratkaisulta toivottuja ominaisuuksia ei voida käytännössä toteuttaa halutun budjetin puitteissa.

Tällöin investoinnin lykkääminen tai sen suunnittelu uudelta pohjalta on aiheellista. Toisaalta esisuunnittelu useimmiten vahvistaa ennakkokäsityksiä ja tuo varmuutta investointiprojektin käynnistämiseen. Laadukas esisuunnittelu, joka tarjoaa tarkat tekniset tiedot ja kiinteän budjetin investoinnille, vaatii aikaa, mutta antaa vastineeksi yritykselle sitä eniten hyödyttävät tiedot.

Esisuunnittelulla pystytään vastaamaan käyttäjävaatimuksiin ja asiakkaan muihin yksityiskohtaisiin kysymyksiin. Muun muassa koneen pääominaisuudet ja tarvittaessa erittely jonkin ominaisuuden toteuttamiskustannuksista, rajapintatiedot, viimeistelty layout-kuva ratkaisusta ja esimerkiksi kappaleen tahtiaika tuotannon tehokkuuden laskemiseksi ovat tyypillisiä, täsmällisiä esisuunnittelun tuottamia tietoja.

Esisuunnittelu merkitsee konkretiaa

Käytännössä 3D-mallinnus on tärkeä apuväline laadukkaan esisuunnittelun tekemisessä.

Se konkretisoi suunnittelijan ajattelua ja asiakas näkee kaipaamansa ratkaisun omin silmin. Alustavat, seikkaperäiset keskustelut asiakkaan kanssa ovat myös tärkeässä roolissa ohjaten suunnittelua oikeaan suuntaan: mitä yritys tarvitsee, millaisessa tuotantoympäristössä kone toimii, minkälaisia optioita automaatiolta odotetaan tulevaisuudessa tai minkälaista takaisinmaksuaikaa investoinnilta kaivataan. Tarpeen vaatiessa esisuunnittelun aikana rakennetaan laite, jolla voidaan testata suunniteltua ratkaisua.

Eritellyt laskelmat komponenttien ja työn kustannuksista täydentävät esisuunnittelua ja mahdollistavat eri vaihtoehtojen vertailun. Esisuunnittelun tuloksena syntyvä tarjous asiakkaalle, tarkalla toimitusajalla ja kiinteällä hinnalla, antaa myös perspektiiviä tarkastella kilpailevia tarjouksia B ja C kriittisemmin. Onko niissä huomioitu palveluntarjoaja A:n esisuunnittelussa tekemät havainnot, millaisella kustannustasolla ja minkälaisin varauksin?

Esisuunnittelu haastaa palveluntarjoajan

Yritys voi käyttää esisuunnittelua myös palvelun mittarina.

Se on muiden kriteerien joukossa myös yksi tapa arvioida palveluntarjoajaa – miten suunnitteluprosessia on viety eteenpäin ja täyttääkö lopputulos asetetut laatukriteerit? Hyvin tehty esisuunnittelu antaa vahvan viitteen siitä, että palveluntarjoaja kykenee tarjoamaan ratkaisulle myös laadukkaan toteutuksen.